Słowo Boże

“Kiedy czytam pewne traktaty duchowe, w których doskonałość jest obwarowana licznymi przeszkodami, osaczona mnóstwem złudzeń, mój biedny mały umysł męczy się szybko, zamykam uczoną księgę, która łamie mi głowę, a serce napełnia oschłością, i biorę Pismo Święte. Wówczas wszystko wydaje mi się jasne, jedno słowo otwiera przed moją duszą nieskończone horyzonty”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Termin „Biblia” jest greckim i łacińskim tłumaczeniem starotestamentowych hebrajskich określeń pism świętych „serafim”, używanych przez proroków. Słowo „Biblia” — liczba mnoga od słowa greckiego „biblos” (książka), upowszechnione zostało przez Hieronima. Obecnie za przekładem łacińskim posiada formę liczby pojedynczej. Już w czasach Starego Testamentu posługiwano się nazwą „Słowo Boże”. Używa go też Nowy Testament.

Pismo Święte jest właściwie zbiorem wielu ksiąg. Kanon Biblii zawiera 66 ksiąg, jest więc w swej istocie prawdziwą księgą ksiąg. Dzieli się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Stary Testament z kolei dzieli się na pięć części. Pierwsza z nich to tzw. Pięcioksiąg Mojżesza, obejmujący pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego. Księgi te nazywane są zwykle księgami Mojżeszowymi lub określane następującymi nazwami: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa. Druga część obejmuje księgi historyczne, od Księgi Jozuego do Estery. Kolejna część to księgi poetyckie, od Księgi Joba do Pieśni nad Pieśniami. Następną grupę stanowią księgi proroków większych, od Księgi Izajasza do Daniela. Wreszcie piąta część zawiera księgi proroków mniejszych, od Ozeasza do Malachiasza. Nowy Testament dzieli się na trzy grupy. Na początku są księgi historyczne, tj. cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Drugą grupę stanowią Listy, głównie apostoła Pawła, ale nie tylko. Na końcu Nowego Testamentu znajduje się Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana. Jest to księga prorocza.

Biblia przedstawia olbrzymie bogactwo treści i zagadnień, od codziennych spraw człowieka, poprzez głębsze problemy życia aż do spraw transcendentalnych, zbawczych. Na pierwszych stronach przedstawia dzieło stworzenia świata i człowieka, ukazuje panoramę raju, dzieje ludzkości i narodu wybranego. Wreszcie, gdy „nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego”. Pojawia się Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, centralna postać Pisma Świętego. Następnie Biblia ukazuje działalność apostołów, wreszcie nakreśla nowotestamentową historię Kościoła Bożego. Opis kończy się wizją nowej ziemi, raju odzyskanego.

Tak więc Pismo Święte prowadzi czytelnika od raju do raju. A pomiędzy stworzeniem i nową ziemią rozciąga się historia biblijna, przedstawiająca dramat grzechu, w którym dobro i sprawiedliwość odnoszą ostateczne zwycięstwo. Stanowisko człowieka ukazuje Biblia w perspektywie wieczności, nadając tym samym życiu ludzkiemu głęboki sens. Wyjaśnia również złożone problemy świata i ludzi, tajemnice i paradoksy wiary, postuluje postęp w dziedzinie ducha, tchnie nadzieją i optymizmem.

Księga Ksiąg ma ok. 40 autorów. Mimo tej wielości, Pismo Święte wykazuje zdumiewającą jednolitość treści, niemożliwą do osiągnięcia przez myśl wyłącznie ludzką.

Bernard Koziróg   |   źródło: Biblia Info PL

Pismo Święte w pliku PDF

Katechizm Kościoła Katolickiego

Z całego serca dziękujemy Bogu za to, że możemy dziś ofiarować całemu Kościołowi dzieło noszące tytuł “Katechizm Kościoła Katolickiego” i będące “tekstem odniesienia” dla katechezy odnowionej żywymi źródłami wiary! Podobnie jak odnowa liturgiczna oraz opracowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kanonów Katolickich Kościołów Wschodnich, Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego, której pragnął i którą zapoczątkował Sobór Watykański II. Katechizm Kościoła Katolickiego jest owocem bardzo szerokiej współpracy: dojrzewał w ciągu sześciu lat wytężonej pracy, prowadzonej z wielkim zapałem i w duchu uważnego wsłuchiwania się w różne opinie.

Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie tajemnic chrześcijańskich i ożywiać wiarę Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje i problemy, które w przeszłości nie zostały wyjaśnione.

Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), ponieważ wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowych świateł. Aby spełnić ten podwójny wymóg, Katechizm Kościoła Katolickiego z jednej strony przejmuje “dawny”, tradycyjny układ, zastosowany już w Katechizmie Piusa V, ujmując treść w czterech częściach: Wyznanie wiary (Credo); liturgia święta ze szczególnym uwypukleniem sakramentów; zasady chrześcijańskiego postępowania wyłożone na podstawie przykazań; wreszcie modlitwa chrześcijańska. Zarazem jednak treść jest często ujęta w “nowy” sposób, by odpowiadać na pytania stawiane przez naszą epokę.

Proszę zatem pasterzy Kościoła oraz wiernych, aby przyjęli ten Katechizm w duchu jedności i gorliwie nim się posługiwali, wypełniając zadanie głoszenia wiary i wzywając do życia zgodnego z Ewangelią. Katechizm zostaje im przekazany, by służył jako pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu doktryny katolickiej, a w sposób szczególny jako tekst wzorcowy dla katechizmów lokalnych. Zostaje także ofiarowany wszystkim wiernym, którzy pragną głębiej poznać niewyczerpane bogactwa zbawienia (por. Ef 3, 8). Ma też wspierać dążenia ekumeniczne, ożywiane świętym pragnieniem jedności wszystkich chrześcijan, przedstawiając dokładnie treść nauki katolickiej i ukazując jej harmonijną spójność. Wreszcie, Katechizm Kościoła Katolickiego zostaje ofiarowany każdemu człowiekowi żądającemu od nas uzasadnienia nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3, 15), i pragnącemu poznać wiarę Kościoła katolickiego.

Jan Paweł II 11 października 1992 roku

Tekst Katechizmu w pliku PDF

Akademia Biblijna ks. Waldemara Chrostowskiego

Ks. prof. Waldemar Chrostowski jest jednym z najwybitniejszych polskich biblistów. W latach 2003-2013 był przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich; jest dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pierwszym Polakiem uhonorowanym prestiżową Nagrodą Ratzingera. Jego wykłady prezentowane są na kanale Katolickiej Grupy Biblijnej oraz na stronach WCH oraz WCH-Biblijne. Prezentujemy poniżej odnośniki do wybranych wykładów utrwalonych na play-listach w YouTube:

 

Katolicka Grupa Biblijna

Dialog z Biblią

“Dialog z Biblią” to nowatorski cykl przejrzystych audycji radiowych oraz internetowych podcastów, prezentowany w zasłużonym chicagowskim Radiu WEUR 1490AM. Jeśli chcesz lepiej poznać Pismo Święte, ale nie wiesz od czego zacząć… Jeśli nawet jesteś osobą niewierzącą, ale interesuje Cię biblijna tematyka, to te audycje są właśnie dla Ciebie! Możesz ich słuchać w Radiu WEUR 1490AM Chicago, albo w Internecie:

YouTube: https://www.youtube.com/@DialogzBiblia/videos
Instagram: https://instagram.com/dialog_z_biblia
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092739338420

Posłuchaj dialogów z Biblią!

Biblia w wersji audio

Biblia Audio to cykl wspaniałych słuchowisk prezentujący księgi Starego i Nowego Testamentu w atrakcyjnej, łatwej w obiorze i przemawiającej do wyobraźni każdego odbiorcy formie. Jest to udźwiękowiona, najważniejsza Księga świata, na którą składa się ponad 100 godzin słuchowisk w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. Powstała z trzech powodów. Po pierwsze: Pismo Święte jest Dziełem, o którym wiedzą wszyscy, ale nie wszystkim udało się ją przeczytać. Jest fundamentem religii, cywilizacji łacińskiej i światowej kultury. To Księga Ksiąg, obok której nie przechodzi się obojętnie. Po wtóre: ta inicjatywa miała i ma wymiar społeczny. Jej głównym założeniem jest łączyć ludzi. W Biblii Audio jest miejsce dla wszystkich tych, którzy szanują treść Pisma Świętego oraz drugiego człowieka. Po trzecie: Biblia w cyfrowej postaci, zrealizowana na niespotykaną wcześniej skalę oraz przy udziale tak wielu aktorów, statystów, muzyków, a także zwykłych ludzi, to wkład autorów projektu w edukację i rozwój kulturalny obecnych i przyszłych pokoleń.

Biblia Audio to superprodukcja, która powstała z inicjatywy osób świeckich w porozumieniu z Wydawnictwem Pallottinum. W produkcji swoich głosów użyczyło 300. znanych aktorów. W Biblii Audio usłyszymy między innymi Jerzego Trelę, Adama Woronowicza, Małgorzatę Kożuchowską, Krystynę Jandę, Mariusza Jakusa, Romana Kłosowskiego, Radosława Pazurę, Bartosza Opanię, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Wojciecha Malajkata, Piotra Polka, Cezarego Żaka, Mariusza Benoita, Annę Seniuk, Teresę Lipowską oraz Mikołaja Roznerskiego. Audiobook posiada znakomitą narrację Miłogosta Reczka. Za przygotowanie muzyki odpowiadał natomiast Adam Walicki.

Biblia Audio to słuchowiska na najwyższym poziomie opracowane na podstawie Biblii Tysiąclecia (wydanie 5). W dobie cyfryzacji i coraz większych możliwości technologicznych, każdy kto tylko zechce może mieć do niej dostęp. Udostępniana jest za darmo, ale można ją również kupić w formie plików MP3. Powstała dla wszystkich, którzy chcą po nią sięgnąć: dla ludzi którzy wierzą w Boga, ale także dla tych, którzy są dalej od nauczania Kościoła, również dla osób niewierzących, czy wyznawców innych religii. Ten projekt to wydarzenie społeczne, kulturalne, religijne i edukacyjne. To także działanie apolityczne.

reżyseria: Krzysztof Czeczot
produkcja: OSORNO – osorno.pl/
muzyka: Adam Walicki
data wydania: 1 sierpnia 2016 roku
strona główna projektu: www.bibliaaudio.pl
Soundcloud: https://soundcloud.com/bibliaaudio
YouTube: www.youtube.com/c/BIBLIAAUDIOsuperprodukcja
Facebook: www.facebook.com/bibliaaudiopl/

Wysłuchaj Starego i Nowego Testamentu online!